NIEMIECKI KODEKS CYWILNY

§ 1 [POCZĄTEK ZDOLNOŚCI PRAWNEJ]

Zdolność prawna człowieka rozpoczyna się z chwilą urodzenia się.

Zalecane cytowanie: §1 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie za: Zygmunt Lisowski, Kodeks cywilny obowiązujący na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, [10 Zbiór Ustaw Ziem Zachodnich] (2 wyd. 1933), www.bgb-po-polsku.pl

Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt.


§ 2 [OSIĄGNIĘCIE PEŁNOLETNOŚCI]

Pełnoletność osiąga się z chwilą ukończenia osiemnastego roku życia.

Zalecane cytowanie: §2 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie za: Zygmunt Lisowski, Kodeks cywilny obowiązujący na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, [10 Zbiór Ustaw Ziem Zachodnich] (2 wyd. 1933), www.bgb-po-polsku.pl

Die Volljährigkeit tritt mit der Vollendung des 18. Lebensjahres ein.


§ 3-6 [UCHYLONE]

§ 7 [ZAMIESZKANIE; STWORZENIE I ZWINIĘCIE]

(1) Kto osiada w jakimś miejscu na stałe, stwarza w tym miejscu swoje zamieszkanie.

(2) Zamieszkanie można mieć równocześnie w kilku miejscach.

(3) Zamieszkanie zwija się przez opuszczenie swojej siedziby z zamiarem porzucenia jej.

Zalecane cytowanie: §7 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie za: Zygmunt Lisowski, Kodeks cywilny obowiązujący na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, [10 Zbiór Ustaw Ziem Zachodnich] (2 wyd. 1933), www.bgb-po-polsku.pl

(1) Wer sich an einem Orte ständig niederlässt, begründet an diesem Ort seinen Wohnsitz.

(2) Der Wohnsitz kann gleichzeitig an mehreren Orten bestehen.

(3) Der Wohnsitz wird aufgehoben, wenn die Niederlassung mit dem Willen aufgehoben wird, sie aufzugeben.


§ 8 [ZAMIESZKANIE OSOBY NIEPOSIADAJĄCEJ PEŁNEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH]

(1) Kto jest nie niezdolny lub w zdolności prawnej ograniczony, nie może bez woli swojego zastępcy prawnego ani stwarzać zamieszkania ani go zwijać.

(2) Osoba małoletnia, która jest lub była w związku małżeńskim, może samodzielnie stworzyć lub zwinąć zamieszkanie.

Zalecane cytowanie: §8 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie za: Zygmunt Lisowski, Kodeks cywilny obowiązujący na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, [10 Zbiór Ustaw Ziem Zachodnich] (2 wyd. 1933), www.bgb-po-polsku.pl

(1) Wer geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist, kann ohne den Willen seines gesetzlichen Vertreters einen Wohnsitz weder begründen noch aufheben.

(2) Ein Minderjähriger, der verheiratet ist oder war, kann selbständig einen Wohnsitz begründen und aufheben.


§ 9 [ZAMIESZKANIE WOJSKOWEGO]

(1) Żołnierz ma swoje zamieszkanie w miejscu swojego garnizonu. Za zamieszkanie żołnierza, którego oddział nie ma garnizonu w kraju, uważa się ostatnie miejsce garnizonowe tego oddziału w kraju.

(2) Przepisy te nie stosują się do tych wojskowych, którzy odbywają służbę tylko dla dopełnienia obowiązku służby wojskowej oraz do tych, którzy nie mogą samodzielnie stworzyć zamieszkania.

Zalecane cytowanie: §9 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie za: Zygmunt Lisowski, Kodeks cywilny obowiązujący na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, [10 Zbiór Ustaw Ziem Zachodnich] (2 wyd. 1933), www.bgb-po-polsku.pl

(1) Ein Soldat hat seinen Wohnsitz am Standort. Als Wohnsitz eines Soldaten, der im Inland keinen Standort hat, gilt der letzte inländische Standort.

(2) Diese Vorschriften finden keine Anwendung auf Soldaten, die nur auf Grund der Wehrpflicht Wehrdienst leisten oder die nicht selbständig einen Wohnsitz begründen können.


§ 10 [UCHYLONY]


§ 11 [MIEJSCE ZAMIESZKANIA DZIECKA]

Małoletnie dziecko dzieli miejsce zamieszkania z rodzicami; nie dzieli miejsca zamieszkania z rodzicem, któremu nie przysługuje prawo do opieki nad osobą dziecka. Jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje prawo do opieki nad osobą dziecka, to dziecko dzieli miejsce zamieszkanie tego, któremu to prawo przysługuje. Dziecko zachowuje miejsce zamieszkania, dopóki go w sposób ważny nie zwinie.

Zalecane cytowanie: §11 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie za: Zygmunt Lisowski, Kodeks cywilny obowiązujący na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, [10 Zbiór Ustaw Ziem Zachodnich] (2 wyd. 1933), www.bgb-po-polsku.pl

Ein minderjähriges Kind teilt den Wohnsitz der Eltern; es teilt nicht den Wohnsitz eines Elternteils, dem das Recht fehlt, für die Person des Kindes zu sorgen. Steht keinem Elternteil das Recht zu, für die Person des Kindes zu sorgen, so teilt das Kind den Wohnsitz desjenigen, dem dieses Recht zusteht. Das Kind behält den Wohnsitz, bis es ihn rechtsgültig aufhebt.


§ 12 [PRAWO DO UŻYWANIA NAZWISKA]

Jeżeli ktoś zaprzeczy uprawnionemu używaniu nazwiska lub nazwy albo jeżeli interes uprawnionego doznaje naruszenia przez to, że. inna osoba bez upoważnienia używa takiego samego nazwiska lub nazwy, uprawniony może żądać od tej osoby usunięcia naruszenia. O ile zachodzi obawa dalszych naruszeń, może skarżyć o zaniechanie.

Zalecane cytowanie: §12 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie za: Zygmunt Lisowski, Kodeks cywilny obowiązujący na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, [10 Zbiór Ustaw Ziem Zachodnich] (2 wyd. 1933), www.bgb-po-polsku.pl

Wird das Recht zum Gebrauch eines Namens dem Berechtigten von einem anderen bestritten oder wird das Interesse des Berechtigten dadurch verletzt, dass ein anderer unbefugt den gleichen Namen gebraucht, so kann der Berechtigte von dem anderen Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen.


§ 13 [KONSUMENT]

Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, której w przeważającej mierze nie można przypisać  jej działalności gospodarczej ani samodzielnej działalności zawodowej.

Zalecane cytowanie: §13 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.


§ 14 [PRZEDSIĘBIORCA]

(1) Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność do czynności prawnych, która przy dokonywaniu czynności prawnej działa wykonując działalność gospodarczą lub samodzielną działalność zawodową.

(2) Spółką osobową posiadającą zdolność do czynności prawnych jest spółka osobowa, wyposażona w zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań.

Zalecane cytowanie: §14 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

(1) Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

(2) Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen.


§ 15-20 [UCHYLONE]

§ 21 [STOWARZYSZENIE NIEPROWADZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ]

Stowarzyszenie, które nie ma na celu prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskuje zdolność prawną poprzez wpis do rejestru stowarzyszeń właściwego sądu rejonowego.

Zalecane cytowanie: §21 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie za: Zygmunt Lisowski, Kodeks cywilny obowiązujący na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, [10 Zbiór Ustaw Ziem Zachodnich] (2 wyd. 1933), www.bgb-po-polsku.pl

Ein Verein, dessen Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, erlangt Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das Vereinsregister des zuständigen Amtsgerichts.


§ 22 [STOWARZYSZENIE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ]

Stowarzyszenie, które ma na celu prowadzenie działalności gospodarczej, uzyskuje zdolność prawną, w braku szczególnych przepisów ustawowych, przez nadanie ze strony państwa. Właściwość nadania przysługuje krajowi związkowemu, na którego terenie stowarzyszenie ma swoją siedzibę.

Zalecane cytowanie: §22 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie za: Zygmunt Lisowski, Kodeks cywilny obowiązujący na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, [10 Zbiór Ustaw Ziem Zachodnich] (2 wyd. 1933), www.bgb-po-polsku.pl

Ein Verein, dessen Zweck auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, erlangt in Ermangelung besonderer bundesgesetzlicher Vorschriften Rechtsfähigkeit durch staatliche Verleihung. Die Verleihung steht dem Land zu, in dessen Gebiet der Verein seinen Sitz hat.


§ 23 [UCHYLONY]

§ 24 [SIEDZIBA]

Za siedzibę stowarzyszenia uważa się w braku innego postanowienia, miejscowość, w której prowadzony jest zarząd stowarzyszeniem.

Zalecane cytowanie: §24 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie za: Zygmunt Lisowski, Kodeks cywilny obowiązujący na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, [10 Zbiór Ustaw Ziem Zachodnich] (2 wyd. 1933), www.bgb-po-polsku.pl

Als Sitz eines Vereins gilt, wenn nicht ein anderes bestimmt ist, der Ort, an welchem die Verwaltung geführt wird.


§ 25 [USTRÓJ]

O ile ustrój stowarzyszenia posiadającego zdolność prawną nie opiera się na poniższych przepisach, określa go statut stowarzyszenia.

Zalecane cytowanie: §25 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie za: Zygmunt Lisowski, Kodeks cywilny obowiązujący na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, [10 Zbiór Ustaw Ziem Zachodnich] (2 wyd. 1933), www.bgb-po-polsku.pl

Die Verfassung eines rechtsfähigen Vereins wird, soweit sie nicht auf den nachfolgenden Vorschriften beruht, durch die Vereinssatzung bestimmt.


§ 26 [ZARZĄD I REPREZENTACJA]

(1) Stowarzyszenie musi mieć zarząd. Zarząd reprezentuje stowarzyszenie przed sądem i poza sądem; ma on stanowisko przedstawiciela ustawowego. Zakres uprawnienia do reprezentacji może zostać ograniczony w statucie ze skutkiem wobec osób trzecich.

(2) Jeżeli zarząd składa się z kilku osób, to stowarzyszenie jest reprezentowane przez większość członków zarządu. Jeżeli należy złożyć oświadczenie woli wobec stowarzyszenia, wystarczy jego złożenie jednemu członkowi zarządu.

Zalecane cytowanie: §26 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie za: Zygmunt Lisowski, Kodeks cywilny obowiązujący na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, [10 Zbiór Ustaw Ziem Zachodnich] (2 wyd. 1933), www.bgb-po-polsku.pl

(1) Der Verein muss einen Vorstand haben. Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich; er hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Der Umfang der Vertretungsmacht kann durch die Satzung mit Wirkung gegen Dritte beschränkt werden.

(2) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so wird der Verein durch die Mehrheit der Vorstandsmitglieder vertreten. Ist eine Willenserklärung gegenüber einem Verein abzugeben, so genügt die Abgabe gegenüber einem Mitglied des Vorstands.


§ 27 [USTANOWIENIE ZARZĄDU I PROWADZENIE SPRAW]

(1) Zarząd ustanawia się uchwałą zgromadzenia członków.

(2) Ustanowienie to jest w każdym czasie odwołalne, bez naruszenia roszczenia o wynagrodzenie umowne. Odwołalność może zostać ograniczona w statucie do przypadku, w którym istnieje ważny powód do odwołania; takim powodem jest w szczególności rażące naruszenie obowiązków lub niezdolność do prawidłowego prowadzenia spraw.

(3) Do prowadzenia spraw przez zarząd stosuje się odpowiednio przepisy §§ 664 do 670 o zleceniu.

Zalecane cytowanie: §27 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie za: Zygmunt Lisowski, Kodeks cywilny obowiązujący na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, [10 Zbiór Ustaw Ziem Zachodnich] (2 wyd. 1933), www.bgb-po-polsku.pl

(1) Die Bestellung des Vorstands erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung.

(2) Die Bestellung ist jederzeit widerruflich, unbeschadet des Anspruchs auf die vertragsmäßige Vergütung. Die Widerruflichkeit kann durch die Satzung auf den Fall beschränkt werden, dass ein wichtiger Grund für den Widerruf vorliegt; ein solcher Grund ist insbesondere grobe Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung.

(3) Auf die Geschäftsführung des Vorstands finden die für den Auftrag geltenden Vorschriften der §§ 664 bis 670 entsprechende Anwendung.


§ 28 [PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ ZARZĄD]

Jeżeli zarząd składa się z kilku osób, podejmowanie uchwał odbywa się według przepisów §§ 32 i 34 odnoszących się do uchwał członków stowarzyszenia.

Zalecane cytowanie: §28 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie za: Zygmunt Lisowski, Kodeks cywilny obowiązujący na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, [10 Zbiór Ustaw Ziem Zachodnich] (2 wyd. 1933), www.bgb-po-polsku.pl

Bei einem Vorstand, der aus mehreren Personen besteht, erfolgt die Beschlussfassung nach den für die Beschlüsse der Mitglieder des Vereins geltenden Vorschriften der §§ 32 und 34.


§ 29 [TYMCZASOWE USTANOWIENIE PRZEZ SĄD REJONOWY]

W razie braku wymaganej liczby członków zarządu, ustanawia ich w naglących przypadkach, do chwili usunięcia braku, na żądanie zainteresowanego sąd rejonowy, który prowadzi rejestr stowarzyszeń dla obszaru, w którym stowarzyszenie ma swoją siedzibę.

Zalecane cytowanie: §29 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie za: Zygmunt Lisowski, Kodeks cywilny obowiązujący na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, [10 Zbiór Ustaw Ziem Zachodnich] (2 wyd. 1933), www.bgb-po-polsku.pl

Soweit die erforderlichen Mitglieder des Vorstands fehlen, sind sie in dringenden Fällen für die Zeit bis zur Behebung des Mangels auf Antrag eines Beteiligten von dem Amtsgericht zu bestellen, das für den Bezirk, in dem der Verein seinen Sitz hat, das Vereinsregister führt.


§ 30 [DODATKOWI PRZEDSTAWICIELE]

W statucie można postanowić, że do pewnych spraw mają być ustanowieni obok zarządu dodatkowi przedstawiciele. Uprawnienie do reprezentacji, przysługujące takiemu przedstawicielowi, rozciąga się w razie wątpliwości, na wszelkie czynności prawne, które powierzony jemu zakres działania zwykle obejmuje.

Zalecane cytowanie: §30 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie za: Zygmunt Lisowski, Kodeks cywilny obowiązujący na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, [10 Zbiór Ustaw Ziem Zachodnich] (2 wyd. 1933), www.bgb-po-polsku.pl

Durch die Satzung kann bestimmt werden, dass neben dem Vorstand für gewisse Geschäfte besondere Vertreter zu bestellen sind. Die Vertretungsmacht eines solchen Vertreters erstreckt sich im Zweifel auf alle Rechtsgeschäfte, die der ihm zugewiesene Geschäftskreis gewöhnlich mit sich bringt.


§ 31 [ODPOWIEDZIALNOŚĆ STOWARZYSZENIA ZA ORGANY]

Stowarzyszenie odpowiada za szkodę, którą zarząd, członek zarządu lub inny przedstawiciel, uprawniony stosownie do ustroju stowarzyszenia, wyrządzi osobie trzeciej działaniem, w wyniku sprawowania należących do niego czynności, zobowiązującym do świadczenia odszkodowania.

Zalecane cytowanie: §31 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie za: Zygmunt Lisowski, Kodeks cywilny obowiązujący na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, [10 Zbiór Ustaw Ziem Zachodnich] (2 wyd. 1933), www.bgb-po-polsku.pl

Der Verein ist für den Schaden verantwortlich, den der Vorstand, ein Mitglied des Vorstands oder ein anderer verfassungsmäßig berufener Vertreter durch eine in Ausführung der ihm zustehenden Verrichtungen begangene, zum Schadensersatz verpflichtende Handlung einem Dritten zufügt.


§ 31A [ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ORGANÓW I PRZEDSTAWICIELI SZCZEGÓLNYCH]

(1) Jeżeli członkowie organów lub przedstawiciele szczególni działają nieodpłatnie lub otrzymują za swoją działalność wynagrodzenie, które nie przekracza 720 euro w skali roku, ponoszą odpowiedzialność wobec stowarzyszenia za szkodę wyrządzoną w związku z wykonywaniem swoich obowiązków tylko w przypadku działania z zamiarem lub wskutek rażącego niedbalstwa. Zdanie 1 stosuje się także do odpowiedzialności wobec członków stowarzyszenia. Jeżeli jest spornym, czy członek organu lub przedstawiciel szczególny wyrządził szkodę z zamiarem lub wskutek rażącego niedbalstwa, ciężar dowodu spoczywa na stowarzyszeniu lub członku stowarzyszenia.

(2) Jeżeli członkowie organów lub przedstawiciele szczególni są zgodnie z ustępem 1 zdaniem 1 zobowiązani są wobec innej osoby do naprawienia szkody wyrządzonej w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, mogą żądać od stowarzyszenia zwolnienia ze zobowiązania. Zdania 1 nie stosuje się, jeżeli szkoda została wyrządzona z zamiarem lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Zalecane cytowanie: §31a Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

(1) Sind Organmitglieder oder besondere Vertreter unentgeltlich tätig oder erhalten sie für ihre Tätigkeit eine Vergütung, die 720 Euro jährlich nicht übersteigt, haften sie dem Verein für einen bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten verursachten Schaden nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Satz 1 gilt auch für die Haftung gegenüber den Mitgliedern des Vereins. Ist streitig, ob ein Organmitglied oder ein besonderer Vertreter einen Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat, trägt der Verein oder das Vereinsmitglied die Beweislast.

(2) Sind Organmitglieder oder besondere Vertreter nach Absatz 1 Satz 1 einem anderen zum Ersatz eines Schadens verpflichtet, den sie bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten verursacht haben, so können sie von dem Verein die Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen. Satz 1 gilt nicht, wenn der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.


§ 31B [ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA]

(1) Jeżeli członkowie stowarzyszenia działają nieodpłatnie na jego rzecz lub otrzymują za swoją działalność wynagrodzenie, które nie przekracza 720 euro w skali roku, ponoszą odpowiedzialność wobec stowarzyszenia za szkodę wyrządzoną w związku z wykonywaniem powierzonych im w statucie zadań, tylko w przypadku działania z zamiarem lub wskutek rażącego niedbalstwa. § 31a ustęp 1 zdanie 3 stosuje się odpowiednio.

(2) Jeżeli członkowie stowarzyszenia są zgodnie z ustępem 1 zdaniem 1 zobowiązani są wobec innej osoby do naprawienia szkody wyrządzonej w związku z wykonywaniem powierzonych im w statucie zadań, mogą żądać od stowarzyszenia zwolnienia ze zobowiązania. Zdania 1 nie stosuje się, jeżeli członkowie stowarzyszenia wyrządzili szkodę z zamiarem lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Zalecane cytowanie: §31b Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

(1) Sind Vereinsmitglieder unentgeltlich für den Verein tätig oder erhalten sie für ihre Tätigkeit eine Vergütung, die 720 Euro jährlich nicht übersteigt, haften sie dem Verein für einen Schaden, den sie bei der Wahrnehmung der ihnen übertragenen satzungsgemäßen Vereinsaufgaben verursachen, nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. § 31a Absatz 1 Satz 3 ist entsprechend anzuwenden.

(2) Sind Vereinsmitglieder nach Absatz 1 Satz 1 einem anderen zum Ersatz eines Schadens verpflichtet, den sie bei der Wahrnehmung der ihnen übertragenen satzungsgemäßen Vereinsaufgaben verursacht haben, so können sie von dem Verein die Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Vereinsmitglieder den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben.


§ 32 [ZEBRANIE CZŁONKÓW; PODEJMOWANIE UCHWAŁ]

(1) Sprawy stowarzyszenia, o ile nie załatwia ich zarząd lub inny organ stowarzyszenia, regulowane są uchwałami podejmowanymi przez zebranie członków. Dla ważności uchwały wymagane jest określenie jej przedmiotu podczas zwoływania zebrania. Przy podejmowaniu uchwały decydująca jest większość oddanych głosów.

(2) Uchwała jest ważna także bez zebrania członków, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na nią pisemnie zgodę.

Zalecane cytowanie: §32 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

(1) Die Angelegenheiten des Vereins werden, soweit sie nicht von dem Vorstand oder einem anderen Vereinsorgan zu besorgen sind, durch Beschlussfassung in einer Versammlung der Mitglieder geordnet. Zur Gültigkeit des Beschlusses ist erforderlich, dass der Gegenstand bei der Berufung bezeichnet wird. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

(2) Auch ohne Versammlung der Mitglieder ist ein Beschluss gültig, wenn alle Mitglieder ihre Zustimmung zu dem Beschluss schriftlich erklären.


§ 33 [ZMIANA STATUTU]

(1) Uchwała zawierająca zmianę statutu wymaga większości trzech czwartych oddanych głosów. Do zmiany celu stowarzyszenia wymagana jest zgoda wszystkich członków; zgoda nieobecnych członków musi zostać wyrażona pisemnie.

(2) Jeżeli zdolność prawna stowarzyszenia opiera się na nadaniu, do każdej zmiany statutu wymagana jest zgoda właściwego organu.

Zalecane cytowanie: §33 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

(1) Zu einem Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen erforderlich. Zur Änderung des Zweckes des Vereins ist die Zustimmung aller Mitglieder erforderlich; die Zustimmung der nicht erschienenen Mitglieder muss schriftlich erfolgen.

(2) Beruht die Rechtsfähigkeit des Vereins auf Verleihung, so ist zu jeder Änderung der Satzung die Genehmigung der zuständigen Behörde erforderlich.


§ 34 [POZBAWIENIE PRAWA GŁOSU]

Członek nie jest uprawniony do głosowania, jeżeli podjęcie uchwały dotyczy dokonania z nim czynności prawnej albo wszczęcia lub zakończenia sporu sądowego między nim a stowarzyszeniem.

Zalecane cytowanie: §34 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

Ein Mitglied ist nicht stimmberechtigt, wenn die Beschlussfassung die Vornahme eines Rechtsgeschäfts mit ihm oder die Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreits zwischen ihm und dem Verein betrifft.


§ 35 [PRAWA SZCZEGÓLNE]

Prawa szczególne członka nie mogą zostać ograniczone uchwałą zebrania członków bez jego zgody.

Zalecane cytowanie: §35 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

Sonderrechte eines Mitglieds können nicht ohne dessen Zustimmung durch Beschluss der Mitgliederversammlung beeinträchtigt werden.


§ 36 [ZWOŁANIE ZEBRANIA CZŁONKÓW]

Zebranie członków zwołuje się w przypadkach określonych w statucie oraz wtedy, gdy wymaga tego interes stowarzyszenia.

Zalecane cytowanie: §36 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

Die Mitgliederversammlung ist in den durch die Satzung bestimmten Fällen sowie dann zu berufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert.


§ 37 [ZWOŁANIE ZEBRANIA NA ŻĄDANIE MNIEJSZOŚCI]

(1) Zebrania członków zwołuje się, jeżeli część członków określona w statucie lub w razie braku takiego określenia jedna dziesiąta członków żąda na piśmie zwołania zebrania, podając cel i powody.

(2) Jeżeli żądanie nie zostanie spełnione, sąd rejonowy może upoważnić członków, którzy je wystosowali, do zwołania zebrania; może on wydać zarządzenie w sprawie przewodniczenia zebraniu. Właściwy jest sąd rejonowy, prowadzący rejestr stowarzyszeń dla obszaru, w którym stowarzyszenie ma swoją siedzibę. Zwołując zebranie należy powołać się na upoważnienie.

Zalecane cytowanie: §37 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

(1) Die Mitgliederversammlung ist zu berufen, wenn der durch die Satzung bestimmte Teil oder in Ermangelung einer Bestimmung der zehnte Teil der Mitglieder die Berufung schriftlich unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt.

(2) Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das Amtsgericht die Mitglieder, die das Verlangen gestellt haben, zur Berufung der Versammlung ermächtigen; es kann Anordnungen über die Führung des Vorsitzes in der Versammlung treffen. Zuständig ist das Amtsgericht, das für den Bezirk, in dem der Verein seinen Sitz hat, das Vereinsregister führt. Auf die Ermächtigung muss bei der Berufung der Versammlung Bezug genommen werden.


§ 38 [CZŁONKOSTWO]

Członkostwa nie można przenosić i dziedziczyć. Wykonywania praw członkowskich nie można przekazać innej osobie.

Zalecane cytowanie: §38 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar und nicht vererblich. Die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte kann nicht einem anderen überlassen werden.


§ 39 [WYSTĄPIENIE ZE STOWARZYSZENIA]

(1) Członkowie są uprawnieni do wystąpienia ze stowarzyszenia.

(2) Statut może stanowić, że wystąpienie ze stowarzyszenia jest dopuszczalne jedynie z końcem roku obrotowego lub dopiero po upłynięciu okresu wypowiedzenia; okres wypowiedzenia może wynosić najwyżej dwa lata.

Zalecane cytowanie: §39 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

(1) Die Mitglieder sind zum Austritt aus dem Verein berechtigt.

(2) Durch die Satzung kann bestimmt werden, dass der Austritt nur am Schluss eines Geschäftsjahrs oder erst nach dem Ablauf einer Kündigungsfrist zulässig ist; die Kündigungsfrist kann höchstens zwei Jahre betragen.


§ 41 [ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA]

Stowarzyszenie może zostać rozwiązane uchwałą zebrania członków. Do podjęcia uchwały wymagana jest większość trzech czwartych oddanych głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.

Zalecane cytowanie: §41 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden. Zu dem Beschluss ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen erforderlich, wenn nicht die Satzung ein anderes bestimmt.


§ 43 [POZBAWIENIE ZDOLNOŚCI PRAWNEJ]

Stowarzyszenie, którego zdolność prawna opiera się na nadaniu, może zostać pozbawione zdolności prawnej, jeżeli realizuje inny cel niż określony w statucie.

Zalecane cytowanie: §43 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

Einem Verein, dessen Rechtsfähigkeit auf Verleihung beruht, kann die Rechtsfähigkeit entzogen werden, wenn er einen anderen als den in der Satzung bestimmten Zweck verfolgt.


§ 44 [WŁAŚCIWOŚĆ I POSTĘPOWANIE]

Właściwość i postępowanie w sprawie pozbawienia zdolności prawnej zgodnie z § 43 określa się na podstawie prawa kraju, w którym stowarzyszenie ma swoją siedzibę.

Zalecane cytowanie: §44 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

Die Zuständigkeit und das Verfahren für die Entziehung der Rechtsfähigkeit nach § 43 bestimmen sich nach dem Recht des Landes, in dem der Verein seinen Sitz hat.


§ 45 [NABYCIE MAJĄTKU STOWARZYSZENIA]

(1) Wraz z rozwiązaniem stowarzyszenia lub pozbawieniem go zdolności prawnej, jego majątek przypada osobom określonym w statucie.

(2) Statut może stanowić, że osoby, którym przypadnie majątek mogą zostać określone uchwałą zebrania członków lub innego organu stowarzyszenia. Jeżeli celem stowarzyszenia nie jest prowadzenie działalności gospodarczej, zebranie członków może, pomimo braku takiego przepisu, przydzielić majątek fundacji lub instytucji.

(3) Jeżeli nie określono osób, którym przypadnie majątek stowarzyszenia służącego zgodnie ze statutem wyłącznie interesom swoich członków, majątek przypada w równych częściach osobom będącym członkami stowarzyszenia w chwili jego rozwiązania lub pozbawienia zdolności prawnej, w innym przypadku Skarbowi Państwa kraju, na którego obszarze stowarzyszenie miało swoją siedzibę.

Zalecane cytowanie: §45 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

(1) Mit der Auflösung des Vereins oder der Entziehung der Rechtsfähigkeit fällt das Vermögen an die in der Satzung bestimmten Personen.

(2) Durch die Satzung kann vorgeschrieben werden, dass die Anfallberechtigten durch Beschluss der Mitgliederversammlung oder eines anderen Vereinsorgans bestimmt werden. Ist der Zweck des Vereins nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet, so kann die Mitgliederversammlung auch ohne eine solche Vorschrift das Vermögen einer öffentlichen Stiftung oder Anstalt zuweisen.

(3) Fehlt es an einer Bestimmung der Anfallberechtigten, so fällt das Vermögen, wenn der Verein nach der Satzung ausschließlich den Interessen seiner Mitglieder diente, an die zur Zeit der Auflösung oder der Entziehung der Rechtsfähigkeit vorhandenen Mitglieder zu gleichen Teilen, anderenfalls an den Fiskus des Landes, in dessen Gebiet der Verein seinen Sitz hatte.


§ 47 [LIKWIDACJA]

Jeżeli majątek stowarzyszenia nie przypada Skarbowi Państwa, musi zostać zlikwidowany o ile nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe odnośnie majątku stowarzyszenia.

Zalecane cytowanie: §47 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

Fällt das Vereinsvermögen nicht an den Fiskus, so muss eine Liquidation stattfinden, sofern nicht über das Vermögen des Vereins das Insolvenzverfahren eröffnet ist.


§ 48 [LIKWIDATORZY]

(1) Likwidacji dokonuje zarząd. Likwidatorami mogą zostać ustanowione także inne osoby; do ich ustanowienia stosuje się przepisy obowiązujące odnośnie ustanowienia zarządu.

(2) Likwidatorom przysługuje pozycja prawna zarządu, o ile nic innego nie wynika z celu likwidacji.

(3) Jeżeli ustanowiono kilku likwidatorów, są oni uprawnieni jedynie do reprezentacji łącznej i mogą podejmować uchwały tylko jednomyślnie, o ile nie postanowiono inaczej.

Zalecane cytowanie: §48 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

(1) Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand. Zu Liquidatoren können auch andere Personen bestellt werden; für die Bestellung sind die für die Bestellung des Vorstands geltenden Vorschriften maßgebend.

(2) Die Liquidatoren haben die rechtliche Stellung des Vorstands, soweit sich nicht aus dem Zwecke der Liquidation ein anderes ergibt.

(3) Sind mehrere Liquidatoren vorhanden, so sind sie nur gemeinschaftlich zur Vertretung befugt und können Beschlüsse nur einstimmig fassen, sofern nicht ein anderes bestimmt ist.


§ 50 [OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA]

(1) Likwidatorzy ogłaszają publicznie rozwiązanie stowarzyszenia lub pozbawienie go zdolności prawnej. W ogłoszeniu wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich roszczeń. Ogłoszenia dokonuje się w dzienniku wskazanym w statucie. Ogłoszenie uważa się za dokonane z upływem drugiego dnia po zamieszczeniu lub po pierwszym zamieszczeniu.

(2) Znanych wierzycieli wzywa się do zgłaszania osobnym zawiadomieniem.

Zalecane cytowanie: §50 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

(1) Die Auflösung des Vereins oder die Entziehung der Rechtsfähigkeit ist durch die Liquidatoren öffentlich bekannt zu machen. In der Bekanntmachung sind die Gläubiger zur Anmeldung ihrer Ansprüche aufzufordern. Die Bekanntmachung erfolgt durch das in der Satzung für Veröffentlichungen bestimmte Blatt. Die Bekanntmachung gilt mit dem Ablauf des zweiten Tages nach der Einrückung oder der ersten Einrückung als bewirkt.

(2) Bekannte Gläubiger sind durch besondere Mitteilung zur Anmeldung aufzufordern.


§ 50A [DZIENNIK PRZEZNACZONY DLA OGŁOSZEŃ]

Jeżeli stowarzyszenie nie wskazało w statucie dziennika przeznaczonego dla ogłoszeń lub wskazany dziennik przestał się ukazywać, ogłoszenia stowarzyszenia publikuje się w dzienniku sądu rejonowego, przeznaczonym do ogłoszeń, w którego obszarze stowarzyszenie ma swoją siedzibę.

Zalecane cytowanie: §50a Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

Hat ein Verein in der Satzung kein Blatt für Bekanntmachungen bestimmt oder hat das bestimmte Bekanntmachungsblatt sein Erscheinen eingestellt, sind Bekanntmachungen des Vereins in dem Blatt zu veröffentlichen, welches für Bekanntmachungen des Amtsgerichts bestimmt ist, in dessen Bezirk der Verein seinen Sitz hat.


§ 53 [OBOWIĄZEK NAPRAWIENIA SZKODY PRZEZ LIKWIDATORÓW]

Likwidatorzy naruszający obowiązki wynikające z § 42 ust. 2 i §§ 50, 51 i 52 lub przekazujący majątek osobom uprawnionym do jego przydziału przed zaspokojeniem wierzycieli, odpowiadają wobec wierzycieli za powstałą z tego tytułu szkodę, jeżeli można im przypisać winę; odpowiadają oni jako dłużnicy łączni.

Zalecane cytowanie: §53 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

Liquidatoren, welche die ihnen nach dem § 42 Abs. 2 und den §§ 50, 51 und 52 obliegenden Verpflichtungen verletzen oder vor der Befriedigung der Gläubiger Vermögen den Anfallberechtigten ausantworten, sind, wenn ihnen ein Verschulden zur Last fällt, den Gläubigern für den daraus entstehenden Schaden verantwortlich; sie haften als Gesamtschuldner.


§ 54 [STOWARZYSZENIA NIE POSIADAJĄCE ZDOLNOŚCI PRAWNEJ]

Do stowarzyszeń nie posiadających zdolności prawnej stosuje się przepisy o spółce. Za czynność prawną, dokonaną w imieniu takiego stowarzyszenia wobec osoby trzeciej odpowiada osobiście osoba, która jej dokonała; jeżeli dokonało jej kilka osób, odpowiadają one jako dłużnicy łączni.

Zalecane cytowanie: §54 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

Auf Vereine, die nicht rechtsfähig sind, finden die Vorschriften über die Gesellschaft Anwendung. Aus einem Rechtsgeschäft, das im Namen eines solchen Vereins einem Dritten gegenüber vorgenommen wird, haftet der Handelnde persönlich; handeln mehrere, so haften sie als Gesamtschuldner.


§ 55 [WPIS DO REJESTRU – WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU]

Wpis stowarzyszenia określonego w § 21 do rejestru stowarzyszeń odbywa się w sądzie rejonowym, w którego obszarze stowarzyszenie ma swoją siedzibę.

Zalecane cytowanie: §55 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

Die Eintragung eines Vereins der in § 21 bezeichneten Art in das Vereinsregister hat bei dem Amtsgericht zu geschehen, in dessen Bezirk der Verein seinen Sitz hat.


§ 56 [MINIMALNA LICZBA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA]

Wpis powinien zostać dokonany tylko wtedy, kiedy liczba członków wynosi co najmniej siedmiu.

Zalecane cytowanie: §56 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

Die Eintragung soll nur erfolgen, wenn die Zahl der Mitglieder mindestens sieben beträgt.


§ 57 [MINIMALNE WYMOGI STATUTU STOWARZYSZENIA]

(1) Statut powinien zawierać cel, nazwę i siedzibę stowarzyszenia oraz musi z niego wynikać, że stowarzyszenie zostanie wpisane do rejestru.

(2) Nazwa powinna wyraźnie odróżniać się od nazw stowarzyszeń zarejestrowanych, istniejących w tej samej miejscowości lub tej samej gminie.

Zalecane cytowanie: §57 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

(1) Die Satzung muss den Zweck, den Namen und den Sitz des Vereins enthalten und ergeben, dass der Verein eingetragen werden soll.

(2) Der Name soll sich von den Namen der an demselben Orte oder in derselben Gemeinde bestehenden eingetragenen Vereine deutlich unterscheiden.


§ 58 [OBLIGATORYJNA TREŚĆ STATUTU STOWARZYSZENIA]

Statut powinien zawierać postanowienia:

1. o przystąpieniu i wystąpieniu członków,

2. o tym, czy i jakie składki powinni uiszczać członkowie,

3. o tworzeniu zarządu,

4. o warunkach zwołania zebrania członków, formie zwołania i dokumentowaniu uchwał.

Zalecane cytowanie: §58 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

Die Satzung soll Bestimmungen enthalten:

1. über den Eintritt und Austritt der Mitglieder,

2. darüber, ob und welche Beiträge von den Mitgliedern zu leisten sind,

3. über die Bildung des Vorstands,

4. über die Voraussetzungen, unter denen die Mitgliederversammlung zu berufen ist, über die Form der Berufung und über die Beurkundung der Beschlüsse.


§ 59 [ZGŁOSZENIE WPISU]

(1) Zarząd powinien zgłosić stowarzyszenie do wpisu.

(2) Do zgłoszenia należy dołączyć odpisy statutu i dokumenty o ustanowieniu zarządu.

(3) Statut powinien zostać podpisany przez co najmniej siedmiu członków i zawierać informację o dniu, w którym został sporządzony.

Zalecane cytowanie: §59 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

(1) Der Vorstand hat den Verein zur Eintragung anzumelden.

(2) Der Anmeldung sind Abschriften der Satzung und der Urkunden über die Bestellung des Vorstands beizufügen.

(3) Die Satzung soll von mindestens sieben Mitgliedern unterzeichnet sein und die Angabe des Tages der Errichtung enthalten.


§ 60 [ODRZUCENIE ZGŁOSZENIA]

Jeżeli wymogi zawarte w §§ 56 do 59 nie zostaną spełnione, sąd rejonowy odrzuca wniosek podając przyczyny odrzucenia.

Zalecane cytowanie: §60 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

Die Anmeldung ist, wenn den Erfordernissen der §§ 56 bis 59 nicht genügt ist, von dem Amtsgericht unter Angabe der Gründe zurückzuweisen.


§§ 61-63 [UCHYLONE]

§ 64 [TREŚĆ WPISU DO REJESTRU STOWARZYSZEŃ]

Wpisując stowarzyszenie do rejestru należy podać nazwę i siedzibę stowarzyszenia, dzień sporządzenia statutu oraz wskazać członków zarządu i uprawnienia do reprezentacji.

Zalecane cytowanie: §64 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

Bei der Eintragung sind der Name und der Sitz des Vereins, der Tag der Errichtung der Satzung, die Mitglieder des Vorstands und ihre Vertretungsmacht anzugeben.


§ 65 [DODATKOWE OZNACZENIE]

Z chwilą wpisu do rejestru nazwa stowarzyszenia otrzymuje dodatkowe oznaczenie „stowarzyszenie rejestrowe”.

Zalecane cytowanie: §65 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

Mit der Eintragung erhält der Name des Vereins den Zusatz “eingetragener Verein”.


§ 66 [OGŁOSZENIE WPISU I PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW]

 

(1) Sąd rejonowy ogłasza wpis stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń publikując go w określonym przez krajową administrację wymiaru sprawiedliwości elektronicznym systemie informacyjno-komunikacyjnym.

(2) Złożone przy rejestracji dokumenty przechowuje sąd rejonowy.

Zalecane cytowanie: §66 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

(1) Das Amtsgericht hat die Eintragung des Vereins in das Vereinsregister durch Veröffentlichung in dem von der Landesjustizverwaltung bestimmten elektronischen Informations- und Kommunikationssystem bekannt zu machen.

(2) Die mit der Anmeldung eingereichten Dokumente werden vom Amtsgericht aufbewahrt.


§ 67 [ZMIANA ZARZĄDU]

 

(1) Zarząd powinien zgłosić do wpisu każdą zmianę zarządu. Do zgłoszenia należy dołączyć odpis dokumentu dotyczącego zmiany.

(2) Wpis członków zarządu ustanowionych sądownie następuje z urzędu.

Zalecane cytowanie: §67 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

(1) Jede Änderung des Vorstands ist von dem Vorstand zur Eintragung anzumelden. Der Anmeldung ist eine Abschrift der Urkunde über die Änderung beizufügen.

(2) Die Eintragung gerichtlich bestellter Vorstandsmitglieder erfolgt von Amts wegen.


§ 122 [OBOWIĄZEK NAPRAWIENIA SZKODY PRZEZ WZRUSZAJĄCEGO OŚWIADCZENIE WOLI]

(1) Jeżeli zgodnie z § 118 oświadczenie woli jest nieważne lub zostało wzruszone na podstawie §§ 119, 120, składający oświadczenie, jeżeli miał je złożyć drugiej stronie, powinien naprawić tej stronie szkodę. W innym przypadku powinien naprawić szkodę drugiej stronie lub każdej osobie trzeciej, którą ją poniosła ufając, że oświadczenie jest ważne. Jednakże odszkodowanie nie powinno przekroczyć wysokości interesu, który druga strona lub osoba trzecia miała w tym, aby oświadczenie było ważne.

(2) Obowiązek naprawienia szkody nie występuje, jeżeli poszkodowana strona znała, lub z powodu niedbalstwa nie znała (powinna była znać), przyczynę nieważności lub wzruszalności oświadczenia woli.

Zalecane cytowanie: §122 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

(1) Ist eine Willenserklärung nach § 118 nichtig oder auf Grund der §§ 119, 120 angefochten, so hat der Erklärende, wenn die Erklärung einem anderen gegenüber abzugeben war, diesem, andernfalls jedem Dritten den Schaden zu ersetzen, den der andere oder der Dritte dadurch erleidet, dass er auf die Gültigkeit der Erklärung vertraut, jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus, welches der andere oder der Dritte an der Gültigkeit der Erklärung hat.

(2) Die Schadensersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Beschädigte den Grund der Nichtigkeit oder der Anfechtbarkeit kannte oder infolge von Fahrlässigkeit nicht kannte (kennen musste).


§ 134 [ZAKAZ USTAWOWY]

Czynność prawna wbrew zakazowi ustawowemu jest nieważna, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Zalecane cytowanie: §134 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt.


§ 181 [CZYNNOŚCI Z SAMYM SOBĄ]

Przedstawiciel nie może bez pozwolenia dokonać czynności prawnej w imieniu reprezentowanego, z samym sobą we własnym imieniu lub jako przedstawiciel osoby trzeciej, chyba że czynność prawna polega wyłącznie na wykonaniu zobowiązania.

Zalecane cytowanie: §181 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

Ein Vertreter kann, soweit nicht ein anderes ihm gestattet ist, im Namen des Vertretenen mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten ein Rechtsgeschäft nicht vornehmen, es sei denn, dass das Rechtsgeschäft ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht.


§ 242 [ŚWIADCZENIE ZGODNIE Z ZASADĄ DOBREJ WIARY]

Dłużnik jest zobowiązany w ten sposób spełnić świadczenie, jak wymaga tego zasada dobrej wiary przy uwzględnieniu zwyczajów przyjętych w obrocie.

Zalecane cytowanie: §242 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.


§ 249 [RODZAJ I ZAKRES ODSZKODOWANIA]

(1) Zobowiązany do odszkodowania, powinien przywrócić stan, jaki istniałby, gdyby nie wystąpiła okoliczność powodująca obowiązek zapłaty odszkodowania.

(2) Jeżeli odszkodowanie należy się z tytułu uszkodzenia ciała lub rzeczy, wierzyciel może dochodzić kwoty pieniężnej koniecznej do naprawienia szkody lub żądać przywrócenia stanu poprzedniego. W przypadku uszkodzenia rzeczy kwota wymagana zgodnie ze zdaniem 1 zawiera podatek od towarów i usług tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim został on faktycznie poniesiony.

Zalecane cytowanie: §249 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

(1) Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre.

(2) Ist wegen Verletzung einer Person oder wegen Beschädigung einer Sache Schadensersatz zu leisten, so kann der Gläubiger statt der Herstellung den dazu erforderlichen Geldbetrag verlangen. Bei der Beschädigung einer Sache schließt der nach Satz 1 erforderliche Geldbetrag die Umsatzsteuer nur mit ein, wenn und soweit sie tatsächlich angefallen ist.


§ 253 [KRZYWDA]

(1) Zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną szkodę niemajątkową można dochodzić jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawie.

(2) Jeżeli odszkodowanie przysługuje z tytułu uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, pozbawienia wolności lub naruszenia wolności seksualnej, można także dochodzić słusznego zadośćuczynienia pieniężnego za szkodę niemajątkową.

Zalecane cytowanie: §253 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

(1) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann Entschädigung in Geld nur in den durch das Gesetz bestimmten Fällen gefordert werden.

(2) Ist wegen einer Verletzung des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung Schadensersatz zu leisten, kann auch wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, eine billige Entschädigung in Geld gefordert werden.


§ 254 [PRZYCZYNIENIE SIĘ DO POWSTAŁEJ SZKODY]

(1) Jeżeli poszkodowany przyczynił się w sposób zawiniony do powstania szkody, obowiązek jej naprawienia oraz rozmiar odszkodowania zależą od okoliczności, a zwłaszcza od tego, która ze stron w przeważającej części spowodowała powstałą szkodę.

(2) Przepis ten stosuje się także, gdy wina poszkodowanego ogranicza się do tego, że zaniechał zwrócić uwagę dłużnika na niebezpieczeństwo nadzwyczajnie wysokiej szkody, o którym dłużnik nie wiedział i nie musiał wiedzieć lub, że zaniechał zapobieżenia lub zmniejszenia szkody. Przepis §278 stosuje się odpowiednio.

Zalecane cytowanie: §254 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

(1) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschädigten mitgewirkt, so hängt die Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Umständen, insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teil verursacht worden ist.

(2) Dies gilt auch dann, wenn sich das Verschulden des Beschädigten darauf beschränkt, dass er unterlassen hat, den Schuldner auf die Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens aufmerksam zu machen, die der Schuldner weder kannte noch kennen musste, oder dass er unterlassen hat, den Schaden abzuwenden oder zu mindern. Die Vorschrift des §278 findet entsprechende Anwendung.


§ 650u [UMOWA DEWELOPERSKA]

(1) Umowa deweloperska jest umową, której przedmiotem jest budowa lub przebudowa domu lub porównywalnego budynku i która jednocześnie zawiera zobowiązanie przedsiębiorcy do przeniesienia własności nieruchomości gruntowej na zamawiającego albo do ustanowienia lub przeniesienia dziedzicznego prawa zabudowy. Do budowy lub przebudowy stosuje się przepisy podtytułu 1, o ile dalsze przepisy nie stanowią inaczej. Do roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości gruntowej albo do ustanowienia lub przeniesienia dziedzicznego prawa zabudowy stosuje się przepisy o kupnie.

(2) Do umowy deweloperskiej nie stosuje się przepisów §§ 648, 648a, 650b-650e, 650k ust. 1 oraz §§ 650l i 650m ust. 1.

Zalecane cytowanie: §650u Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

(1) Ein Bauträgervertrag ist ein Vertrag, der die Errichtung oder den Umbau eines Hauses oder eines vergleichbaren Bauwerks zum Gegenstand hat und der zugleich die Verpflichtung des Unternehmers enthält, dem Besteller das Eigentum an dem Grundstück zu übertragen oder ein Erbbaurecht zu bestellen oder zu übertragen. Hinsichtlich der Errichtung oder des Umbaus finden die Vorschriften des Untertitels 1 Anwendung, soweit sich aus den nachfolgenden Vorschriften nichts anderes ergibt. Hinsichtlich des Anspruchs auf Übertragung des Eigentums an dem Grundstück oder auf Übertragung oder Bestellung des Erbbaurechts finden die Vorschriften über den Kauf Anwendung.

(2) Keine Anwendung finden die §§ 648, 648a, 650b bis 650e, 650k Absatz 1 sowie die §§ 650l und 650m Absatz 1.


§ 823 [OBOWIĄZEK NAPRAWIENIA SZKODY]

(1) Kto z winy umyślnej albo niedbalstwa bezprawnie pozbawia drugiego życia, wywołuje rozstrój zdrowia, pozbawia wolności, narusza własność lub inne prawo, jest obowiązany do naprawienia powstałej z tego tytułu szkody.

(2) Ten sam obowiązek dotyczy tego, kto narusza ustawę mającą na celu ochronę innych osób. Jeżeli zgodnie z treścią ustawy jej naruszenie jest możliwe również bez winy, obowiązek naprawienia szkody powstaje tylko w sposób zawiniony.

Zalecane cytowanie: §823 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.


§ 1191 [USTAWOWA TREŚĆ DŁUGU GRUNTOWEGO]

(1) Działka może zostać obciążona w taki sposób, że osobie, na rzecz której powstaje obciążenie, należy zapłacić określoną sumę pieniędzy z działki (dług gruntowy).

(2) Obciążenie może powstać także w taki sposób, że odsetki od sumy pieniężnej i innych dodatkowych będą płatne z działki.

Zalecane cytowanie: §1191 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

(1) Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, dass an denjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, eine bestimmte Geldsumme aus dem Grundstück zu zahlen ist (Grundschuld).

(2) Die Belastung kann auch in der Weise erfolgen, dass Zinsen von der Geldsumme sowie andere Nebenleistungen aus dem Grundstück zu entrichten sind.


§ 1297 [NIEISTNIENIE POWÓDZTWA O ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA, NIEWAŻNOŚĆ KARY UMOWNEJ]

(1) Zaręczyny nie mogą stanowić podstawy do wniesienia powództwa o zawarcie małżeństwa.

(2) Przyrzeczenie kary umownej na wypadek niezawarcia małżeństwa jest nieważne.

Zalecane cytowanie: §1297 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

(1) Aus einem Verlöbnis kann kein Antrag auf Eingehung der Ehe gestellt werden.

(2) Das Versprechen einer Strafe für den Fall, dass die Eingehung der Ehe unterbleibt, ist nichtig.


§ 1298 [OBOWIĄZEK ODSZKODOWANIA W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA]

(1) Jeżeli jeden z narzeczonych odstąpi od zaręczyn, powinien naprawić szkodę drugiemu narzeczonemu i jego rodzicom oraz osobom trzecim, które działały zamiast rodziców, powstałą z tytułu poczynionych nakładów lub zaciągniętych zobowiązań w oczekiwaniu przyszłego małżeństwa. Powinien także naprawić drugiemu narzeczonemu szkodę, którą poniósł, poprzez podjęcie innych działań dotyczących swojego majątku lub sytuacji zarobkowej w związku z oczekiwaniem przyszłego małżeństwa.

(2) Szkodę należy naprawić w zakresie, w którym nakłady, zaciągnięcie zobowiązań i pozostałe działania były adekwatne do okoliczności.

(3) Obowiązek naprawienia szkody nie powstaje, jeżeli istnieje ważny powód odstąpienia.

Zalecane cytowanie: §1298 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

(1) Tritt ein Verlobter von dem Verlöbnis zurück, so hat er dem anderen Verlobten und dessen Eltern sowie dritten Personen, welche anstelle der Eltern gehandelt haben, den Schaden zu ersetzen, der daraus entstanden ist, dass sie in Erwartung der Ehe Aufwendungen gemacht haben oder Verbindlichkeiten eingegangen sind. Dem anderen Verlobten hat er auch den Schaden zu ersetzen, den dieser dadurch erleidet, dass er in Erwartung der Ehe sonstige sein Vermögen oder seine Erwerbsstellung berührende Maßnahmen getroffen hat.

(2) Der Schaden ist nur insoweit zu ersetzen, als die Aufwendungen, die Eingehung der Verbindlichkeiten und die sonstigen Maßnahmen den Umständen nach angemessen waren.

(3) Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn ein wichtiger Grund für den Rücktritt vorliegt.


§ 1299 [ODSTĄPIENIE Z WINY DRUGIEJ STRONY]

Jeżeli jeden z narzeczonych spowoduje odstąpienie drugiego poprzez swoją winę stanowiącą ważny powód odstąpienia, jest zobowiązany do naprawienia szkody zgodnie z §1298 ust. 1, 2.

Zalecane cytowanie: §1299 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

Veranlasst ein Verlobter den Rücktritt des anderen durch ein Verschulden, das einen wichtigen Grund für den Rücktritt bildet, so ist er nach Maßgabe des §1298 Abs. 1, 2 zum Schadensersatz verpflichtet.


§§ 1300 [UCHYLONY]

§ 1301 [ZWROT PODARUNKÓW]

Jeżeli małżeństwo nie zostało zawarte, każdy z narzeczonych może żądać od drugiego, zgodnie z przepisami o wydaniu bezpodstawnego wzbogacenia, wydania tego, co mu podarował lub dał na znak zawarcia zaręczyn. W razie wątpliwości przyjmuje się, że żądanie zwrotu powinno być wykluczone, jeżeli zaręczyny zostały rozwiązane przez śmierć jednego z narzeczonych.

Zalecane cytowanie: §1301 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

Unterbleibt die Eheschließung, so kann jeder Verlobte von dem anderen die Herausgabe desjenigen, was er ihm geschenkt oder zum Zeichen des Verlöbnisses gegeben hat, nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung fordern. Im Zweifel ist anzunehmen, dass die Rückforderung ausgeschlossen sein soll, wenn das Verlöbnis durch den Tod eines der Verlobten aufgelöst wird.


§ 1302 [PRZEDAWNIENIE]

Bieg terminu przedawnienia dla roszczeń określonych w §§1298 do 1301 rozpoczyna się z rozwiązaniem zaręczyn.

Zalecane cytowanie: §1302 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

Die Verjährungsfrist der in den §§ 1298 bis 1301 bestimmten Ansprüche beginnt mit der Auflösung des Verlöbnisses.


§ 2325 [ROSZCZENIE O UZUPEŁNIENIE ZACHOWKU W PRZYPADKU DAROWIZN]

(1) Jeżeli spadkodawca dokonał darowizny na rzecz osoby trzeciej, osoba uprawniona do zachowku może żądać, jako uzupełnienia zachowku, kwoty, o którą podwyższy się zachowek jeżeli darowany przedmiot zostanie doliczony do spadku. (2) Rzecz zużywalna jest wyceniana według wartości, ktorą miała w chwili darowizny. Każdy inny przedmiot jest wyceniany według wartości, którą miał w chwili otwarcia spadku; jeżeli jego wartość była niższa w chwili darowizny, uwzględnia się tylko tę wartość. (3) Darowiznę uwzględnia się w pełnym wymiarzę w ciągu pierwszego roku przed otwarciem spadku i o jedną dziesiątą mniej w każdym następnym roku przed otwarciem spadku. Jeżeli minęło dziesięć lat od chwili przekazania darowanego przedmiotu, darowizny nie uwzględnia się. Jeżeli darowizna została dokonana na rzecz małżonka, bieg terminu rozpoczyna się dopiero po rozwiązaniu małżeństwa.

Zalecane cytowanie: §2325 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

(1) Hat der Erblasser einem Dritten eine Schenkung gemacht, so kann der Pflichtteilsberechtigte als Ergänzung des Pflichtteils den Betrag verlangen, um den sich der Pflichtteil erhöht, wenn der verschenkte Gegenstand dem Nachlass hinzugerechnet wird. (2) Eine verbrauchbare Sache kommt mit dem Werte in Ansatz, den sie zur Zeit der Schenkung hatte. Ein anderer Gegenstand kommt mit dem Werte in Ansatz, den er zur Zeit des Erbfalls hat; hatte er zur Zeit der Schenkung einen geringeren Wert, so wird nur dieser in Ansatz gebracht. (3) Die Schenkung wird innerhalb des ersten Jahres vor dem Erbfall in vollem Umfang, innerhalb jedes weiteren Jahres vor dem Erbfall um jeweils ein Zehntel weniger berücksichtigt. Sind zehn Jahre seit der Leistung des verschenkten Gegenstandes verstrichen, bleibt die Schenkung unberücksichtigt. Ist die Schenkung an den Ehegatten erfolgt, so beginnt die Frist nicht vor der Auflösung der Ehe.


§ 2327 [OTRZYMANIE DAROWIZNY PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ DO ZACHOWKU]

(1) Jeżeli osoba uprawniona do zachowku otrzymała przedmiot darowizny od spadkodawcy, dolicza się go do spadku w taki sam sposób, jak darowiznę dokonaną na rzecz osoby trzeciej, a jednocześnie zalicza się go na poczet uzupełnienia zachowku osoby, która jest do niego uprawniona. Przedmiot darowizny, który należy uwzględnić zgodnie z § 2315, zalicza się na poczet całkowitej wartości zachowku i jego uzupełnienia. (2) Jeżeli osoba uprawniona do zachowku jest zstępnym spadkodawcy, przepis § 2051 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Zalecane cytowanie: §2327 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

(1) Hat der Pflichtteilsberechtigte selbst ein Geschenk von dem Erblasser erhalten, so ist das Geschenk in gleicher Weise wie das dem Dritten gemachte Geschenk dem Nachlass hinzuzurechnen und zugleich dem Pflichtteilsberechtigten auf die Ergänzung anzurechnen. Ein nach § 2315 anzurechnendes Geschenk ist auf den Gesamtbetrag des Pflichtteils und der Ergänzung anzurechnen. (2) Ist der Pflichtteilsberechtigte ein Abkömmling des Erblassers, so findet die Vorschrift des § 2051 Abs. 1 entsprechende Anwendung.


§ 2329 [ROSZCZENIE PRZECIWKO OBDAROWANEMU]

(1) O ile spadkobierca nie jest zobowiązany do uzupełnienia zachowku, osoba uprawniona do zachowku może, zgodnie z przepisami dotyczącymi zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia, żądać od obdarowanego wydania przedmiotu darowizny, w celu zaspokojenia brakującej kwoty. Jeżeli osoba uprawniona do zachowku jest jedynym spadkobiercą, przysługuje jej takie samo prawo. (2) Obdarowany może uniknąć wydania przedmiotu darowizny poprzez zapłacenie brakującej kwoty. (3) W przypadku więcej niż jednego obdarowanego, odpowiedzialność ponosi wcześniej obdarowany, tylko w takim zakresie, w którym później obdarowany nie jest zobowiązany.

Zalecane cytowanie: §2329 Bürgerliches Gesetzbuch (Niemiecki kodeks cywilny), tłumaczenie: Aleksander W. Bauknecht, www.bgb-po-polsku.pl

(1) Soweit der Erbe zur Ergänzung des Pflichtteils nicht verpflichtet ist, kann der Pflichtteilsberechtigte von dem Beschenkten die Herausgabe des Geschenks zum Zwecke der Befriedigung wegen des fehlenden Betrags nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung fordern. Ist der Pflichtteilsberechtigte der alleinige Erbe, so steht ihm das gleiche Recht zu. (2) Der Beschenkte kann die Herausgabe durch Zahlung des fehlenden Betrags abwenden. (3) Unter mehreren Beschenkten haftet der früher Beschenkte nur insoweit, als der später Beschenkte nicht verpflichtet ist.